เติมให้เต็ม

เติมให้เต็ม มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดในการทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผล โดยมีการต่อยอดโดยมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความหยั่งยืน

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความหยั่งยืน
914 อาคารจีเอ็มกรุ๊ป ชั้น 7 ถนน พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 090-993-6909
อีเมล์ mseedsfoundation@gmail.com