เติมให้เต็ม

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รอบที่ 2

➤โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Share on facebook

วันที่เริ่มโครงการ

จำนวนที่ต้องการสนับสนุน

จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องการ

สถานะโครงการ

11 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

นักเรียน 120 คน

180,000 บาท

ระดมทุน

180,000 บาท
เติมแล้ว 13.83%

โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นผู้จัดการโรงเรียน ภายใต้การบริหารจัดการของท่านเจ้าคุณอาจารย์ และยังเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเจ้าคุณอาจารย์อีกด้วย ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสามเณรจำนวน 120 รูป พร้อมด้วยคณาจารย์ 15 รูป/ท่าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2563 และเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนนำร่องของเชียงรายในโครงการนี้ โดยมีพระปลัดณรงค์ธรรมหงส์สิบสอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มุ่งหวังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเตรียมสามเณรต้นแบบตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมสามเณรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาสามเณรให้มีคุณภาพ มีความรู้ทางธรรม ทางโลก และสร้างศาสนทายาทในอนาคต

วันนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาสามเณรรวมถึงคณาจารย์ของทั้งโรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กับโครงการโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน (Leader In Me) ด้วยการจับมือกันระหว่างมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน และ แพคริม เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำกระบวนการพัฒนาเยาวชนระดับโลกจากสถาบันแฟรงคลิน โควีย์ สหรัฐอเมริกา ปลูกฝังเยาวชนให้มี 7 อุปนิสัยสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูงของ ดร. สตีเฟน อาร์ โควีย์ ได้แก่ การมีสติ การตั้งเป้า การวางแผน การช่วยเหลือกัน การรับฟังเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และรู้จักพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมด้วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อ 1 พิกเซล สานความหวังพัฒนาเด็กไทยให้ยั่งยืน

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก 

ยิ่งขยายโอกาสให้โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยาได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาคสูงสุด

1.งานเพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช The Charity Dinner in Chinatown          80 ช่อง          จำนวนเงิน 12,000 บาท

2.(ในนาม)คุณไกรศักดิ์     ชุณหะวัญ      33 ช่อง         จำนวนเงิน 4,950 บาท

3.(ในนาม)คุณสุวงศ์     แย้มสอาด         20 ช่อง         จำนวนเงิน 3,000 บาท

4.(ในนาม)คุณสวัสดิ์     อุนยโกวิท          20 ช่อง         จำนวนเงิน 3,000 บาท

5.(ในนาม)คุณศิรินทร์ รักษาสุข              13 ช่อง          จำนวนเงิน 1,950 บาท